मुख्यपृष्ठ

माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ कलम ४ (१) अन्वये प्रसिद्ध करावयाची माहिती

जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा

अ.क्र. शाखा
1 जमीन
2 आस्थापना
3 करमणूक
4 लेखा
5 संजय गांधी योजना
6 सेतू
7 नगर पालिका प्रशासन
8 गौण खनिज
9 पुरवठा
10 नैसर्गिक आपत्ती
11 गृह
12 निवडणूक